Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”, „Onico”) informuje niniejszym, że w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Wojciecha Puciatę, dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki (Spółka informowała o tym w drodze raportu bieżącego EBI Nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.), Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały nr 1 z dnia 14 lutego 2023 r., działając w oparciu o § 8 ust. 2 Statutu Spółki, dokonała kooptacji swojego składu i powołała z dniem 14 lutego 2023 roku, do Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej, wspólnej kadencji, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Roberta Kuca.

Życiorys zawodowy Pana Roberta Kuca – członka Rady Nadzorczej wymagany zgodnie z par.10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego EBI.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

zyciorys_Robert_Kuc.pdf