W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2022 z dnia 28 października
2022 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 16/2022 z dnia 31 października
2022 r., Zarząd Onico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej, że dnia 13 stycznia 2023 r. powziął informację, iż Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy („Sąd Odwoławczy”) w dniu 11 stycznia 2023 r., po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego Spółki na skutek zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 17 października 2022 r. złożonego m.in. przez Spółkę, postanowił uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu dla m.st. Warszawy w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Przedmiotowe postanowienie Sądu Odwoławczego jest niezaskarżalne a Spółka pozostaje nieprzerywanie w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

O dalszych czynnościach i rozstrzygnięciach Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, w ramach trwającego postępowania sanacyjnego, Zarząd Emitenta będzie na bieżąco informował w kolejnych raportach.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.