Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent")w nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2022 z dnia 13 października 2022 roku dotyczącego złożenie odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych, niniejszym informuje, iż po rozpatrzeniu odwołań Spółki do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od dwóch decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE"): 1.) z dnia 26 września 2022 roku w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 40.101.895,50 zł za brak wykonania obowiązku dotyczącego zapewnienia w 2018 r. minimalnego udziału paliw odnawialnych, zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ("Ustawa o biokomponentach"),

Prezes URE wydał decyzję, w której postanowił:

a.) uchylić powyższą decyzję Prezesa URE z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z niezapewnieniem w 2018 r. minimalnego udziału o którym mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy o biokomponentach,
b.) umorzyć postępowanie administracyjne zakończone wydaniem ww. decyzji, wszczęte zawiadomieniem Prezesa URE z dnia 3 marca 2022 roku;

2.) z dnia 26 września 2022 roku w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 28.622.544,94 zł za brak wykonania obowiązku dotyczącego minimalnego udziału paliw odnawialnych w 2019 r., o którym mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy o biokomponentach,

Prezes URE wydał decyzję, w której postanowił:

a.) uchylić powyższą decyzję Prezesa URE z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wymierzenia kart pieniężnej w związku z niezapewnieniem w 2019 r. minimalnego udziału o którym mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy o biokomponentach,
b.) umorzyć postępowanie administracyjne zakończone wydaniem ww. decyzji, wszczęte zawiadomieniem Prezesa URE z dnia 4 listopada 2021 roku.

Decyzje Prezesa URE w przedmiocie uchylenia poprzednich decyzji Prezesa URE oraz umorzenia postępowań administracyjnych zostały wydane z uwagi na uznanie odwołań Spółki przez Prezesa URE za słuszne, co w świetle obowiązujących przepisów uzasadnia uchylenie zaskarżonych decyzji w całości i umorzenie postępowań administracyjnych jako obarczonych niedającą się usunąć wadą prawną.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.