Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) wskazuje, iż raport okresowy za III kwartał 2022 roku przekazany raportem bieżącym EBI nr 18/2022 w dniu 14 listopada 2022 roku zawierał omyłki pisarskie w zakresie prezentacji następujących pozycji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za trzeci kwartał 2022 roku (01.07.2022-30.09.2022): 1) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (było: 171 281 848,94 zł, powinno być: 74 823 142,86 zł),
2) I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (było: 15 311 036,75 zł, powinno być: 7 924 750,54 zł),
3) IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów materiałów (było: 155 970 812,19 zł, powinno być: 66 898 392,32 zł),
dla których na skutek błędu edytorskiego omyłkowo powielono dane za trzy kwartały 2022 roku narastająco (01.01.2022-30.09.2022).
W wyniku ww. omyłki w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za trzeci kwartał 2022 roku (01.07.2022-30.09.2022) przedstawiono nieprawidłowe wartości dla w następujących dwóch pozycji wyniku z działalności operacyjnej:
1) C. Zysk (strata) na sprzedaży (było: 104 348 047,03 zł, powinno być: 7 889 340,95 zł),
2) F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (było: 105 840 979,41 zł, powinno być: 9 382 273,33 zł).
W związku z powyższym Emitent, w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

SF_ONICO_SKONSOLIDOWANE_3_KW_2022_V_11-14-11-2022_g_16_52.pdf