Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", „Emitent”) informuje, iż dokładając należytej staranności, mając na względzie interes Wierzycieli Spółki, jej Akcjonariuszy oraz Zarząd złożył w dniu 10 listopada 2022r. w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, Wydział XVIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. Powyższy wniosek został złożony przez Zarząd na podstawie art. 334 ust. 1 Ustawy z dnia 1 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, w związku z postanowieniem Sądu z dnia 17 października 2022 roku o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2022 z dnia 29 października 2022 r. Zarząd wskazuje, iż zgodnie z art. 355 Ustawy z dnia 1 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne rozpoznanie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości wstrzymuje się do czasu rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. W związku z powyższym Emitent oczekuje na rozpoznanie w pierwszej kolejności zażalenia Spółki z dnia 31 października 2022 r. na postanowienie Sądu z dnia 17 października 2022 roku. Dla jednoznacznego wyjaśnienia, Zarząd pragnie podkreślić, że złożenie przedmiotowego wniosku nie oznacza upadłości Spółki, która nieprzerwanie pozostaje w sanacji i kontynuuje bez zakłóceń bieżącą działalność operacyjną.

O dalszych czynnościach i istotnych rozstrzygnięciach Sądu Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował w kolejnych raportach.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.