Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent")w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2022 z dnia 28 października 2022 r. informuje, iż w dniu wczorajszym powziął od pełnomocnika Spółki informację o doręczeniu w dniu 27 października 2022 r. na adres kancelarii postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Onico S.A. w restrukturyzacji z dnia 17 października 2022 r. wydanego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.