Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. i raportu ESPI nr 10/2022 z dnia 29 września 2022 r., niniejszym zawiadamia, że:
1. Spółka w terminie złożyła odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 40.101.895,50 zł za brak wykonania obowiązku dotyczącego zapewnienia w 2018 r. minimalnego udziału paliw odnawialnych, zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych („ustawa o biokomponentach”).

2. Spółka w terminie złożyła odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji administracyjnej Prezesa URE w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 28.622.544,94 zł za brak wykonania obowiązku dotyczącego minimalnego udziału paliw odnawialnych w 2019 r., o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach.

Ww. decyzjom Prezesa URE („Decyzje”) Spółka zarzuciła m.in. nieważność spowodowaną wszczęciem i prowadzeniem postępowania, a następnie skierowaniem kończącej go decyzji do podmiotu niebędącego stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 2 i 4 k.p.a. w zw. z art. 311 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne). Do odwołań zostały dołączone liczne dowody, których Spółka nie mogła przedłożyć na wcześniejszym etapie postępowania. W celu ich pozyskania Spółka musiała m.in. zwrócić się do jej byłych pracowników i kontrahentów, co było bardzo czasochłonne.

W ocenie Spółki istnieją podstawy do uchylenia obu Decyzji w całości, z uwagi na nieważność wynikającą z wydania ich z rażącym naruszeniem prawa oraz ze skierowania ich do podmiotu niebędącego stroną, i umorzenia postępowań.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.