Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku, niniejszym zawiadamia, iż powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji administracyjnych w przedmiocie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych w wysokości:
1) 40.101.895,50 zł za brak zapewnienia w 2018 r. minimalnego udziału paliw odnawialnych, zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu;
2) 28.622.544,94 zł za brak wykonania obowiązku dotyczącego minimalnego udziału paliw odnawialnych w 2019 r.,
stanowiące naruszenia ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Emitent wskazuje, iż wydane decyzje administracyjne, o których mowa powyżej, są nieprawomocne, wobec czego Spółka planuje skorzystać z przysługujących jej środków odwoławczych. Ponadto z uwagi, iż kary te dotyczą lat 2019 i 2018 wierzytelności powstałe z powyższych kar mają co do zasady charakter układowy. Spółka podkreśla, iż otrzymane, nieprawomocne decyzje nie wypływają na bieżącą działalność Onico.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji, jako informacji poufnej z uwagi, iż istnieje prawdopodobieństwo uprawomocnienia się ww. decyzji administracyjnych. Otrzymanie prawomocnych administracyjnych kar pieniężnych może mieć znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Spółki.

Emitent będzie na bieżąco informował o dalszych istotnych rozstrzygnięciach dotyczących przedmiotowych postępowań.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.