Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent",) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe Spółki, tj. Bilans na dzień: 31 grudnia 2021 r., 31 marca 2022 r., 30 czerwca 2022 r., Rachunek zysków za okresy: 3 miesięcy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r., za okres 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., za okres 6 miesięcy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Po ostatecznym zamknięciu prac nad sprawozdaniami za lata ubiegłe, w związku z uzgodnieniem z biegłym rewidentem Spółki korekt do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021, Zarząd Emitenta dokonał korekt do pozycji bilansowych na dzień 31 grudnia 2021, dzięki czemu możliwe było wyprowadzenie prawidłowych wielkości pozycji bilansowych na dzień 1 stycznia 2022 r., tj. bilans otwarcia roku 2022. Z ważnych przyczyn jakimi jest konieczność informowania rynku o bieżących wynikach finansowych Spółki, Zarząd podjął decyzję o opublikowaniu wybranych danych finansowych za pierwszy oraz drugi kwartał 2022 r.

Komentarz do wyników za pierwszy i drugi kwartał 2022 r.
Spółka zakończyła rok finansowy 2021 stratą finansową, która była przede wszystkim wynikiem braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do finansowania zakupów paliwa gazowego LPG, co było konsekwencją procesu restrukturyzacji i przedłużających się w stosunku do przyjętych planów procedur związanych z procesem sprzedaży paliw ropopochodnych. Począwszy od 1 stycznia 2022 r. Zarząd Onico rozpoczął sukcesywną, intensywną poprawę wyników finansowych w oparciu o przygotowaną prognozę sprzedaży oraz sporządzoną na tej podstawie prognozę finansową. Zaowocowało to w pierwszym kwartale 2022 r. realizacją przychodów na poziomie 30,8 milionów złotych oraz dodatniego wyniku finansowego netto w wysokości 5,2 miliona złotych. W drugim kwartale 2022 r. Emitent wykazał obroty na poziomie 52,6 milionów złotych, tj. przeszło 74% wyższe niż w pierwszym kwartale roku 2022 oraz zysk netto w wysokości 6,2 miliona złotych, to jest blisko o 20% wyższy w ujęciu kwartał do kwartału. W konsekwencji za okres dwóch kwartałów 2022 r. Emitent wypracował obroty na poziomie 83,4 milionów złotych przy zysku netto na poziomie 11,99 milionów złotych. W ocenie Zarządu poprawa rentowności Spółki oraz pełna realizacja przyjętych na początku roku 2022 planów uprawdopodobnia porozumienie z Wierzycielami Spółki.

Zarząd jednocześnie wskazuje, iż o terminach publikacji pełnych raportów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I i II kwartał 2022 r. będzie informował w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu

Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu

Jan Miller - Członek Zarząd

Załączniki

220922_Bilans_RZiS_1Q_2Q_2022_Onico-sig-sig-sig.pdf