Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent", „Onico”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 2 maja 2022 r. oraz Raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 20 maja 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. niniejszym informuje, iż Spółka przedłożyła za pośrednictwem pełnomocnika w dniu 31 sierpnia 2022 r. do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowane Propozycje Układowe.

Zarząd informuje, iż kolejna zmiana Propozycji Układowych jest wynikiem uwag zgłaszanych przez Wierzycieli.

Zmodyfikowane obecnie propozycje układowe przewidują wyższy stopień zaspokojenia dla Wierzycieli zakwalifikowanych do grup II, VI oraz V tj. z poziomu 75 % na 70 %. Dodatkowo w przypadku Wierzycieli zakwalifikowanych do grup II i IV zmodyfikowano na korzyść Wierzycieli harmonogram spłaty w ten sposób, że 50% wierzytelności niepodlegającej redukcji zostanie spłacona w pierwszej racie płatnej do końca kwartału kalendarzowego następującego bezpośrednio po kwartale, w którym zostanie stwierdzona prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu. W grupie II i IV pozostałe 32 raty zostaną uregulowane do końca każdego kolejnego kwartału kalendarzowego w kwocie odpowiadającej 1,5625% wartości nieumorzonych wierzytelności.

Dodatkowo w ramach zaktualizowanych Propozycji Układowych przedłożono mechanizm dodatkowej spłaty przewidujący możliwość otrzymania przez Wierzycieli zaliczonych do Grupy II, IV oraz VI dodatkowych płatności ponad kwotę przypadającą zgodnie z treścią propozycji układowych w sytuacji ewentualnego pozyskania nowych środków dla Spółki.

Podział na grupy oraz propozycje zaspokojenia Wierzytelności zaliczonych do poszczególnych Grup, dokonany został przy zastosowaniu jasnych kryteriów, które nie dyskryminują żadnego z Wierzycieli, a tym samym mieszczą się w ramach zasady jednolitego traktowania Wierzycieli.

W załączeniu do raportu Emitent przekazuje zaktualizowane Propozycje Układowe.

Postępowanie restrukturyzacyjne Onico toczy się pod sygnaturą akt: XVIII GRs 2/20.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu

Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu

Jan Miller - Członek Zarząd

Załączniki

2022_08_31_propozycje_ukladowe_ONICO.pdf