Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent", „Onico”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 2 maja 2022 r. oraz Raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 20 maja 2022 r. niniejszym informuje, iż Spółka przedłożyła w dniu 5 sierpnia 2022 r. do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowane Propozycje Układowe.

Zarząd informuje, iż zmiana dotychczasowych Propozycji Układowych jest wynikiem uwag zgłaszanych przez Wierzycieli, a także wynikiem analizy aktualnej sytuacji rynkowej.

Zarząd Onico podkreśla, iż złożone obecnie Propozycje Układowe przewidują, że na rzecz Wierzycieli z Grup II i IV w I kwartale realizacji Układu zostanie uregulowana pierwsza rata w kwocie odpowiadającej 20% całości sumy wierzytelności do spłaty, co jest propozycją zdecydowanie korzystniejszą od dotychczasowych propozycji złożonych przez Spółkę.

Podział na grupy oraz propozycje zaspokojenia Wierzytelności zaliczonych do poszczególnych Grup, dokonany został przy zastosowaniu jasnych kryteriów, które nie dyskryminują żadnego z Wierzycieli, a tym samym mieszczą się w ramach zasady jednolitego traktowania Wierzycieli.

W załączeniu do raportu Emitent przekazuje zaktualizowane Propozycje Układowe.

Postępowanie restrukturyzacyjne Onico toczy się pod sygnaturą akt: XVIII GRs 2/20.Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu

Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu

Jan Miller - Członek Zarząd

Załączniki

2022_08_04_propozycje_ukladowe_ONICO.pdf