Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent", „Onico”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 20 maja 2022 r. niniejszym informuje o powzięciu informacji o wydaniu postanowienia Sądu, w którym Sędzia Komisarz – wyznaczony w toku postępowania sanacyjnego Onico – działając na podstawie art. 104 pkt 1 ustawy – Prawo Restrukturyzacyjne postanowił zwołać Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym Emitenta. W ocenie Zarządu jest to kolejny, pozytywny krok na drodze do uzdrawiania sytuacji Spółki.

Zgromadzenie Wierzycieli zostało wyznaczone na dzień 16 września 2022 r. na godzinę 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100a, sala nr 14.

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie oraz ustnie.

Spółka informuje, iż postępowanie restrukturyzacyjne Onico toczy się pod sygnaturą akt: XVIII GRs 2/20.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka – Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.