Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku dot. ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy Standstill z ING Bank Śląski, Alpetrol sp. z o.o. oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Emitenta, niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 roku Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej "Bank"_, spółką zależną Emitenta, tj. Alpetrol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Alpetrol_ oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Emitenta w osobie Tycjana Saltarskiego, aneks nr 1 do umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń z dnia 29 grudnia 2021 roku _dalej: "Aneks"_. Przedmiotem Aneksu jest przedłużenie czasu trwania umowy do 28 lutego 2022 roku w celu przeprowadzenia w dobrej wierze negocjacji, których skutkiem ma być uzgodnienie realnych warunków spłaty, odnoszących się do całej kwoty wierzytelności, o której mowa w przedmiotowej umowie, ze wskazaniem terminów i kwot poszczególnych płatności na rzecz Banku, w przewidywalnym horyzoncie czasowym, uwzględniających rozpoczęcie obsługi zadłużenia w niedługim terminie. W związku z zawarciem niniejszego Aneksu, Bank nie będzie co do zasady podejmować czynności zmierzających do uzyskania spłaty wierzytelności wobec Alpetrol do 28 lutego 2022 roku.
Ponadto, Strony Aneksu potwierdzają, iż wszelkie oświadczenia i zapewnienia złożone zgodnie z przedmiotową umową, są prawdziwe i aktualne na dzień zawarcia Aneksu _w odniesieniu do faktów i okoliczności występujących w dniu zawarcia Aneksu_.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Krzysztof Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.