Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.
Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.
- raport okresowy roczny za 2021 r. – 31 maja 2022 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Krzysztof Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"