Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji w zakresie różnic pomiędzy danymi finansowymi opublikowanymi w raportach za I i II kwartał 2020 r. a korektami tych raportów
Data: 30.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 15/2020 (ESPI) z dnia 23 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki informuje, iż zapoznał się ze sprawozdaniami kwartalnymi (korekta sprawozdania I kw. 2020 r. , korekta sprawozdania II kw. 2020 r.) , które zostały przygotowane przez podmiot zewnętrzny obsługujący Emitenta w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku z powyższym Zarząd udziela dodatkowego wyjaśnienia odnośnie różnic powstałych pomiędzy opublikowanymi pierwotnie raportami kwartalnymi za I kw. 2020 r. i II kw. 2020 r, a powstałymi do nich korektami, które zostaną opublikowane w dniu 30 grudnia 2020 r.

W pierwszej kolejności należy nadmienić, iż okres w którym sporządzane były raporty kwartalne za I kw. 2020 r. i II kw. 2020 r, był dla Emitenta krytyczny, Spółka przechodziła głęboką restrukturyzację, łącznie ze zmianami personalnymi, które doprowadziły do likwidacji wewnętrznych struktur księgowych i zawarcie umowy z Firmą zewnętrzną w zakresie obsługi rachunkowej.

Dodatkowo badanie roku 2019 przedłużyło się do października 2020 r., w związku z tym pierwotnie opublikowane sprawozdania, tj. raporty kwartalne za I kw. 2020 r. i II kw. 2020 r nie mogły uwzględniać korekt zaproponowanych przez audytorów w ostatnim okresie jego trwania.

W wyniku wskazanych powyżej okoliczności, został błędnie wprowadzony do systemy finansowo księgowego bilans otwarcia tzw. BO tj. salda poszczególnych kont księgowych na początku 2020 roku. W konsekwencji błędy te zostały powielone w opublikowanych raportach kwartalnych za I kw. i II kw. 2020 roku.

Emitent starając się dochować wszelkiej staranności odnośnie prowadzenia ksiąg rachunkowych zlecił niezależnemu podmiotowi audyt I kw. 2020 roku. Audyt został zakończony w dniu 23 grudnia 2020 r o czym Emitent informował raportem bieżącym.

W związku z powyższym Emitent wskazuje główne przyczyny różnic pomiędzy opublikowanymi sprawozdaniami:

1) Błędnie przeniesiony bilans otwarcia,

2) Korekta naliczenia różnic kursowych około 1,5 mln zł , która nie miała istotnego wpływu na operacyjne wyniki Emitenta, wykazana została w działalności finansowej,

3) Korektę odpisów należności (pierwotnie spółka naliczyła odpisy w wysokości około 5 mln. oraz dokonała nieuzasadnionej kompensaty należności ze zobowiązaniami na około 10 mln).

4) W sprawozdaniu za rok 2019 audytorzy naliczyli odpisy na udziały i pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi, które to nie były ujęte w pierwotnym sprawozdaniu a co przekłada się na bilanse za I i II kw. 2020 r.