Tytuł raportu: Zakończenie due diligence stanów księgowych za I kw. 2020
Data: 23.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 (ESPI) z dnia 10 listopada 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 22/2020 (EBI) z dnia 13 listopada 2020 r. Zarząd Spółki Onico S.A. w restrukturyzacji (dalej: "Spółka", "Emitent", Onico") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 23 grudnia 2020 r. zakończyło się badanie due diligence stanów księgowych za I kw. 2020 r., którego celem było w szczególności potwierdzenie stanów aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz prawidłowość sporządzania rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r

Emitent informuje, iż audytor nie wykazał istotnych różnic odnośnie rachunku zysków i strat Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. Audytor wykazał natomiast równice w wielkościach bilansowych, które były wynikiem przedłużającego się badania za rok 2019 rok, ostatecznie zakończonego w październiku 2020 roku. Czego konsekwencją był brak możliwości ujęcia korekt (wykazanych w ostatnim etapie badania biegłego) przy sporządzaniu sprawozdania za I i II kw. 2020 roku, a korekty te miały oczywisty wpływ na bilans zamknięcia 2019 roku, a tym samym na bilans otwarcia 2020. Korekty te m.in. dotyczyły odpisów aktualizujących udziałów i akcji posiadanych przez Emitenta, na kwoty ok. 5 mln zł. Zmienił się również w sposób istotny poziom należności i zobowiązań po prawidłowym przeniesieniu bilansu otwarcia 2020 roku, co miało miejsce po zakończeniu badania tj., po dacie publikacji raportów za I i II kw. 2020 roku.

Ponadto w procesie due diligence audytu za I kw. 2020 roku Audytor wykazał potrzebę weryfikacji stawek amortyzacyjnych, uzgodnienia sald rozrachunków z pracownikami, konieczność potwierdzenia sald ze spółkami zależnymi, które wynikały z udzielonych przez Emitenta pożyczek na rzecz tych podmiotów i konieczność weryfikacji wszystkich umów leasingowych. Wszystkie prace związane z powyższymi zaleceniami, zostaną wykonane w trakcie procedur sporządzania sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za rok 2020 oraz będą uzgadniane z biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za rok 2020. Zarząd Emitenta informuje, że szczegółowe informacje zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2020 r.