Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się po przerwie w dniu 18 grudnia 2020 r.
Data: 23.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2020

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka"), na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się po przerwie, w dniu 18 grudnia 2020 roku (dalej jako: "ZWZ"):

1. Capitale Tre Investments Spółka Akcyjna:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 900 000;

udział w głosach na ZWZ – 66,18%;

udział w ogólnej liczbie głosów – 54,55%;

2. LUMEN Quantum Neutral FIZ:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 262.538;

udział w głosach na ZWZ – 19,30%;

udział w ogólnej liczbie głosów – 13,57%;