Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej informację, że w dniu 18 grudnia 2020r. odbyło się posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej Emitenta, na którym zostały podjęte uchwały w przedmiocie odwołania Pana Andrzeja Kociubińskiego z funkcji członka Zarządu – Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Kocmana z funkcji członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu.
Następnie nowo wybrana Rada Nadzorcza Emitenta podjęła jednomyślnie uchwały w przedmiocie powołania do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki nowej kadencji:
1. Pana Andrzeja Kociubińskiego – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki; oraz
2. Pana Piotra Kocmana – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Zarządu Emitenta wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie odrębnym raportem EBI.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu