Tytuł raportu: Rozszerzenie koncesji spółki zależnej Emitenta
Data: 04.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 28 maja 2018 roku oraz raportu bieżącego ESPI 15/2018 z dnia 28 wrze-śnia 2018 roku (dot. zawarcia umowny nabycia nieruchomości), informuje, iż w dniu dzisiejszym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał trzy decyzje administracyjne, na mocy których nastąpi-ła zmiana trzech koncesji Onico Gas sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta), w zakresie: (1) wy-twarzania gazu płynnego (LPG) w terminalu zlokalizowanym w miejscowości Planta, gminie Na-rewka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim; (2) obrotu paliwami ciekłymi (gazem płynnym LPG) z wykorzystaniem terminala zlokalizowanego w miejscowości Planta, gminie Na-rewka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim; (3) magazynowania i przeładunku gazu płynnego (LPG) z wykorzystaniem terminala zlokalizowanego w miejscowości Planta, gminie Narewka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim.

W ocenie Zarządu Emitenta rozszerzenie koncesji na nową lokalizację usprawni działalność w obrębie całej Grupy Kapitałowej ONICO S.A. albowiem przyczyni się do zwiększenia zdolności operacyjnych i logistycznych w zakresie obrotu gazem płynnym LPG. Ponadto, może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ONICO S.A.