Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 października 2018 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami oraz umorzenia 2.090 obligacji serii N, o łącznej wartości nominalnej 2.090.000 zł.
Wykup obligacji serii N nastąpił w terminie wskazanym w Warunkach Emisji obligacji serii N i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.
Umorzenie obligacji serii N, wskazanych powyżej, powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych umorzonych Obligacji.
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Artur
Krzyk
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych