Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy raport roczny za rok 2017 oraz skorygowany skonsolidowany raport roczny za rok 2017.

Korektą zostały objęte następujące elementy raportu rocznego za rok 2017:
1. Emitent sporządził odrębny dokument „Raport roczny za rok 2017” w celu zachowania przejrzystości przekazu informacji,
2. w utworzonym dokumencie „Raport roczny za rok 2017” dodano następujące elementy, które nie były objęte dotychczas opublikowanym raportem rocznym Spółki:
a) zaprezentowano wybrane dane finansowe Onico S.A. za rok obrotowy 2017,
b) uzupełniono informacje zgodnie z § 5 ust. 6.1 , pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO,
c) dodano informacje dot. stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Korektą zostały objęte następujące elementy skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017:
1. Emitent sporządził odrębny dokument „Skonsolidowany raport roczny za rok 2017” w celu zachowania przejrzystości przekazu informacji,
2. w utworzonym dokumencie „Skonsolidowany raport roczny za rok 2017” dodano następujące elementy, które nie były objęte dotychczas opublikowanym raportem rocznym Spółki:
d) zaprezentowano wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Onico S.A. za rok obrotowy 2017
e) uzupełniono informacje zgodnie z § 5 ust. 6.1 , pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO,

Pozostałe elementy raportu rocznego za rok 2017, opublikowanego przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 6/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, w tym w szczególności dane finansowe nie uległy zmianie.
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Artur
Krzyk
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Załączniki

jednostkowy_raport_roczny_za_2017_ONICO_SA_13062018-0.pdf
1._Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe-1.pdf
2._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_jednostkowe-2.pdf
3._ONICO_BSF_2017_opinia-3.pdf
4._Wybrane_dane_finansowe_spolek_zaleznych_nieobjetych_konsolidacja-4.pdf
skonsolidowany_raport_roczny_za_2017_ONICO_SA_13062018-5.pdf
1._Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane-6.pdf
2._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_skonsolidowane-7.pdf
3._ONICO_BSSF_2017_opinia-8.pdf