Raport bieżący 10/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu dzisiejszym umowy na dostawy hurtowe i dystrybucję gazu płynnego (LPG) do pojazdów samochodowych (dalej: „Umowa”) z jedną z czołowych spółek paliwowych działających w Polsce (dalej: „Spółka”).

Na podstawie Umowy Emitent zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać do około 100 określonych stacji Spółki paliwo LPG, a Spółka zobowiązuje się kupować paliwo LPG na określonych stacjach wyłącznie od Emitenta.

Emitent zakłada, iż obroty związane z wykonaniem Umowy przekroczą pułap 20% kapitałów własnych. Umowa została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Umowa reguluje zasady wzajemnej współpracy Stron, wymagania dot. jakości paliwa, ustalania ceny poszczególnych pakietów dostaw oraz sposobu ich zapłaty oraz inne niezbędne elementy umów tego rodzaju.