Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A

Zarząd Emitenta podjął w dniu 21 października 2011 roku Uchwałę Zarządu nr 38 w sprawie emisji 40 (czterdziestu) 2-miesięcznych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda, z terminem wykupu do dnia 21 grudnia 2011 roku. Łączna wysokość Emisji Obligacji wyniesie 4 000 000 zł (cztery miliony złotych). Emisja obligacji następuje w trybie postanowień art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Propozycje nabycia obligacji będą skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób.

Oferującym będzie Emitent. Obligacje będą zaoferowane po cenie uwzględniającej dyskonto zgodnie z warunkami rynkowymi. Warunkiem objęcia Obligacji Serii A będzie złożenie oświadczenia o przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji w formie pisemnej oraz ich opłacenie w kwocie równej cenie emisyjnej za każdą obligacje - nie później niż do dnia 21 października 2011 roku. Przydział i objęcie Obligacji nastąpi w dniu 21 października 2011 roku do godziny 15.00.

Emisja obligacji Serii A dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną wszystkie obligacje. Obligacje Serii A będą obligacjami na okaziciela, zdyskontowanymi i niezabezpieczonymi. Nie będą miały formy dokumentu i nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".