Wykup obligacji Serii A

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 10 listopada 2011 dokonał wykupu 40 (czterdziestu) obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda, z terminem wykupu do dnia 21 grudnia 2011 roku. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 21 października 2011 roku a informacja o emisji została opublikowana w raporcie bieżącym nr 33/2011.

Wykup obligacji został dokonany w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".