Uzupełniony Raport Kwartalny za drugi kwartał 2012 r.

Zarząd ONICO S.A. niniejszym publikuje uzupełnienie Raportu kwartalnego za II kwartał 2012r. (RB nr 29/2012).

W opublikowanym Raporcie zabrakło 4 punktów wymaganych przez Regulamin ASO:1a) dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny; 

5) wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym;

6) w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań, 

7) informację o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załączniki

Uzupełniony Raport kwartalny 2kw 2012
20120809_35310_153235.zip