Korekta prognozy wyników finansowych

Zarząd Onico S.A. niniejszym informuje o zmianie prognozy wyników finansowych opublikowanej raportem bieżącym nr 28/2011 z dnia 29 września 2011 roku.

Zarząd prognozuje, że w 2012 roku EBITDA wyniesie 2.339 tys. zł a zysk netto osiągnie poziom 1.112 tys. zł. Do korekty prognozy na 2012 rok przyczyniły się następujące zdarzenia:

1. Niższe od zakładanych marże realizowane w 2012.

2. Odpis na przeterminowane należności od zagranicznego kontrahenta.

Ad.1.

W 2012 roku Onico kontynuowała działalność handlową w segmentach LPG i biopaliw oraz rozszerzyła działalność o segment oleju napędowego, podpisując największą w swojej historii umowę z Total Deutschland. We wszystkich segmentach w 2012 roku zanotowano marże niższe od zakładanych, co przede wszystkim wynika ze słabej koniunktury w branży paliwowej w bieżącym roku.

W przypadku biopaliw, oprócz obniżenia marż kontraktowych, wystąpiło zjawisko znacznych wahań cen zakupu towaru. Pomimo wzrostu sprzedaży nie udało się osiągnąć zaplanowanego poziomu zysków. W reakcji na większą zmienność cen Spółka wdrożyła w trzecim kwartale nową strategię kształtowania marży, która powinna skutkować stabilniejszym poziomem wyników w przyszłości.

Rozpoczęte w 2012 roku dostawy oleju napędowego nie osiągnęły planowanych wolumenów w związku ze słabszą od zakładanej koniunkturą na rynku, co uniemożliwiło osiągnięcie efektu skali i oczekiwanych marż.

Spółka postrzega segment dostaw oleju napędowego jako jeden z kluczowych obszarów rozwoju. Zdobyta w 2012 roku pozycja rynkowa, doświadczenie i procesowane obecnie międzynarodowe kontrakty powinny zapewnić w tym segmencie wzrost w kolejnych okresach. Dodatkowo pozytywnie powinien przyczynić się uzyskany w ciągu 2012 roku dostęp do finansowania działalności zarówno w polskich bankach jak i międzynarodowej instytucji finansowej specjalizującej się m.in. w finansowaniu obrotu paliwami.

Ad.2.

W 2012 roku Spółka rozpoczęła współpracę z nowym odbiorcą biopaliw w Republice Czeskiej. Problemy płatnicze kontrahenta przyczyniły się do zerwania współpracy i powstania zaległej względem Onico płatności na kwotę 197 tys. EUR. Spółka podjęła działania windykacyjne i utworzyła odpis na pełną kwotę tej wierzytelności.Biorąc pod uwagę utrudniający precyzyjne prognozowanie dynamiczny rozwój Spółki, w tym w szczególności rozszerzanie działalności o nowe produkty i rynki oraz rozszerzenie źródeł finansowania, pragnąc zarazem transparentnie informować akcjonariuszy o planach Spółki, Zarząd zamierza opublikować prognozę na 2013 rok wraz z raportem za pierwszy kwartał. W tym terminie Zarząd Spółki będzie dysponował bardziej precyzyjną wiedzą na temat zakontraktowanych i realizowanych wolumenów oraz poziomu marż. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.