Częściowy wykup obligacji serii C

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 11 grudnia 2012 r. dokonał wcześniejszego wykupu 200 (dwieście) obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, z terminem wykupu do dnia 31 grudnia 2012 roku. Obligacje zostały wyemitowane w dniu

2 października 2012 roku, a informacja o emisji 4.756 obligacji została opublikowana w RB nr 35/2012 w dniu 12.10. 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".