Wybór Biegłego Rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego za rok 2012

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 14 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Wybranym podmiotem jest spółka Sea.pl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która nigdy wcześniej nie świadczyła usług w zakresie badania sprawozdania finansowego na rzecz Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".