Częściowy wykup obligacji serii C

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniach 27 oraz 28 grudnia 2012 r. dokonał wcześniejszego wykupu 2415 (dwa tysiące czterysta piętnaście) obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, z terminem wykupu do dnia 31 grudnia 2012 roku. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 2 października 2012 roku, a informacja o emisji 4.756 obligacji została opublikowana w RB nr 35/2012 w dniu 12.10. 2012 r. Obligacje zostały wykupione celem umorzenia. Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".