Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014 r., otrzymał koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Koncesja ta została wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Niezbędnym warunkiem otrzymania koncesji było złożenie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej w wysokości 10.000.000 zł.
W opinii Zarządu, zdarzenie to ma istotny wpływ na działalność Emitenta, ponieważ umożliwia kontunuowanie prowadzonej działalności opartej na obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Tomasz
Turczyn
Prezes Zarządu
Andrzej
Michalak
Wiceprezes Zarządu