Zarząd ONICO S.A., w załączeniu przekazuje skorygowany Raport Kwartalny za drugi kwartał 2014 r.
Korekta raportu ma na celu sprostowanie omyłki danych księgowych na dzień 30 czerwca 2013 roku (strona 4 raportu), w czterech rubrykach skonsolidowanego bilansu: B – Kapitały mniejszości, C – Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, CI – Ujemna wartość firmy – jednostki zależne oraz CII Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne. Prawidłowe wartości w w/w rubrykach wynoszą 0,00 zł.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Tomasz
Turczyn
Prezes Zarządu
Andrzej
Michalak
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Skorygowany Raport kwartalny - 2kw2014r