Zarząd ONICO SA informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r., Emitent dokonał wykupu 5.700 (pięć tysięcy siedemset) obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, z terminem wykupu 30 grudnia 2013 r.
Informacja o emisji obligacji została opublikowana w RB nr 38/2013 w dniu 3 października 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Tomasz
Turczyn
Prezes Zarządu
Andrzej
Michalak
Wiceprezes Zarządu