Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 4 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych - jednostkowego oraz skonsolidowanego - Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Wybranym podmiotem jest spółka ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Krakowie, która nigdy wcześniej nie świadczyła usług w zakresie badania sprawozdania finansowego na rzecz Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Tomasz
Turczyn
Prezes Zarządu
Andrzej
Michalak
Wiceprezes Zarządu