Zarząd ONICO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 grudnia 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
W związku z rezygnacją Pana Pawła Turczyna z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Spółki, dokonano w dniu 4 grudnia 2013 roku uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Nowym Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta został Pan Robert Fijołek. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 28 marca 2014 roku.
Pan Robert Fijołek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek finanse i bankowość) oraz IESE Business School w Barcelonie (Advance Management Program). W 2007 roku stowarzyszenie AIMR (obecnie CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Ponadto, odbył wiele szkoleń i praktyk między innymi w ABN AMRO Asset Management w Amsterdamie, ABN AMRO Bank w Londynie oraz ING Investment Management w Hadze.
Na rynku kapitałowym działa zawodowo od 1995 roku.
W latach 2008-2009 jako Prezes Zarządu NFI Progress SA, gdzie wraz z zespołem pracował nad przekształceniem działalności spółki w kierunku funduszu private equity.
W latach 2005-2008 zatrudniony w BPH TFI SA. Jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami (wcześniej jako Zastępca Dyrektora oraz Zarządzający Funduszami) odpowiadał za strategię oraz nadzór nad działalnością inwestycyjną Towarzystwa.
W latach 2002-2005 pracował w ABN AMRO Bank (Polska) SA jako Szef Zespołu Sprzedaży Instrumentów Dłużnych, wcześniej (2000-2002) w ABN AMRO Asset Management (Polska) SA jako Zarządzający Portfelami, (1998-2000) w ING BSK Asset Management SA jako Zarządzający Portfelami, (1996-1998) Bank Śląski w Katowicach jako Dealer, (1995-1996) Górnośląski Bank Gospodarczy w Katowicach jako Dealer.
Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: ED Invest SA oraz Bumech SA.
W latach 2011-2012 był członkiem Rady Nadzorczej Polish Energy Partners SA, w okresie 2011-2013 był członkiem Rady Nadzorczej Fluid SA. W latach 2008-2009 w czasie pracy w NFI Progress SA był członkiem Rad Nadzorczych spółek portfelowych funduszu: Scanmed SA, WPS Goczałków SA, VIS Investments Sp z.o.o. SKA, CT Żuraw SA, Barista Sp z o.o.
Poza wskazanymi powyżej Pan Robert Fijołek w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających, organów nadzorczych ani wspólnikiem w żadnych spółkach prawa handlowego.
Pan Robert Fijołek nie wykonuje poza Spółką działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Fijołek nie był skazany prawomocnym wyrokiem, za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Fijołek nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego żadnego podmiotu, w odniesieniu do którego miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
Pan Robert Fijołek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do ONICO S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Robert Fijołek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Tomasz
Turczyn
Prezes Zarządu
Andrzej
Michalak
Wiceprezes Zarządu