Emitent informuje, iż Zarząd Spółki podjął w dniu 3 października 2013 roku Uchwałę Zarządu w sprawie emisji 6.500 (sześć tysięcy pięćset) zwykłych, niezabezpieczonych zerokuponowych obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, z terminem wykupu do dnia 30 grudnia 2013 roku.
Emisja obligacji nastąpiła w trybie postanowień art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej emitenta. Oferującym obligacje był Emitent. Propozycje nabycia obligacji zostały skierowane do pięciu indywidualnych adresatów. Obligacje zostały zaoferowane po cenie uwzględniającej dyskonto zgodnie z warunkami rynkowymi. Warunkiem objęcia obligacji serii I było przesłanie Formularza przyjęcia propozycji nabycia obligacji w formie pisemnej oraz ich prawidłowe opłacenie w kwocie równej cenie emisyjnej za każdą obligacje - nie później niż do dnia 3 października 2013 roku.
Przydział i objęcie obligacji nastąpiły w dniu 3 października 2013 roku Uchwałą Zarządu. Emisja obligacji serii I doszła do skutku, objętych zostało 4.500 (cztery tysiące pięćset) obligacji. Obligacje serii I nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną - Dom Maklerski Capital Partners S.A. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w systemie Catalyst.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Tomasz
Turczyn
Prezes Zarządu
Andrzej
Michalak
Wiceprezes Zarządu