Zarząd ONICO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych - jednostkowego oraz skonsolidowanego - Emitenta za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Wybranym podmiotem jest 4 AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, która jest wpisana na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3363. Uprzednio 4 AUDYT sp. z o.o. badał sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Tomasz
Turczyn
Prezes Zarządu
Marek
Stanio
Wiceprezes Zarządu