Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. w dniu 23 grudnia 2016 roku

Zarząd Onico S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 23 grudnia 2016 roku.
W stosunku do żadnej z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw. NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Turczyn – Prezes Zarządu
Marek Stanio – Wiceprezes Zarządu
Tomasz
Turczyn
Prezes Zarządu
Marek
Stanio
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Załączniki

Uchwaly_NWZ_Onico_S.A._23122016-0.pdf