Zarząd Onico S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji Obligacji serii O i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 14 listopada 2016 roku, data zakończenia subskrypcji: 5 grudnia 2016 roku;

2) Data przydziału obligacji: 5 grudnia 2016 roku;

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 15.000 Obligacji na okaziciela serii O;

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba Obligacji serii O , które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 8.885;

6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 zł za jedną obligację;

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Zapisy na Obligacje serii O złożyło 41 inwestorów;

8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii O przydzielono 41 inwestorom;

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie Obligacji serii O nie uczestniczyli subemitenci;

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii O wynoszą 242.281,74 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 231.010 zł,
- koszty wynagrodzenia za prowadzenie ewidencji obligacji: 1.271,74 zł
- koszty promocji oferty: nie dotyczy.


Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Tomasz
Turczyn
Prezes Zarządu
Marek
Stanio
Wiceprezes Zarządu