W ślad za raportem bieżącym nr 27/2016 z dnia 25 listopada 2016 r., dotyczącym zwołania na dzień 23 grudnia 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONICO S.A („Spółka”), Zarząd Spółki informuje, że w porządku obrad ww. Zgromadzenia zamieszczono podjęcie uchwały w sprawie m. in. zmiany Statutu Spółki oraz uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Jednocześnie, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść zamierzonych zmian Statutu:

Po §5 statutu Spółki zamierza się dodać nowy §5a o treści następującej:

„Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 7.610,60 (słownie: siedem tysięcy sześćset dziesięć i 60/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 76.106 (słownie: siedemdziesięciu sześciu tysięcy stu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda. Do objęcia akcji serii D uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii B1”

Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, Spółka przekaże do publicznej wiadomości stosownie § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - po jego ustaleniu i po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS ww. zmian Statutu Spółki.


Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Artur
Krzyk
Wiceprezes Zarządu
Marek
Stanio
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

2016-11-25-ONICO-zalacznik_do_EBI_dot_zmian_statutu-0.pdf