Zarząd Onico S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku:
1. wysokość dywidendy za 2016 rok wynosi 8.676.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
2. wartość dywidendy za 2016 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 6 zł (sześć złotych);
3. liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.446.000 (jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy) akcji;
4. jako dzień dywidendy ustalony został dzień 15 września 2017 roku, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 6 października 2017 roku.
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Artur
Krzyk
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych