Tytuł raportu: Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Zarządu Spółki
Data: 21.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" albo "Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku Emitent otrzymał od prokurenta Emitenta zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), zgodnie z którym:

1) zawiadamiający w dniu 15 grudnia 2015 r. dokonał transakcji kupna 4.540 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja,

2) akcje, o których mowa powyżej zostały nabyte przez zawiadamiającego w Warszawie w ramach transakcji sesyjnej zwykłej, zawartej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

3) akcje Emitenta, o których mowa powyżej, zostały nabyte przez zawiadamiającego po cenie 44,00 zł za każdą akcję;