Tytuł raportu: Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną i podmiot zależny członka Zarządu Emitenta i tym samym zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Data: 17.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" albo "Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 roku Emitent otrzymał od członka Zarządu Emitenta zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), a nadto art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym:

1) Spółka pod firmą Capitale Tre Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000533118 ("CTI"), będąca osobą blisko związaną z Zawiadamiającym (członkiem Zarządu Emitenta) w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy (m.in. z tego powodu, że jest bezpośrednio kontrolowana przez Zawiadamiającego) i jednocześnie podmiotem zależnym od Zawiadamiającego w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie, dokonała w dniu 11 grudnia 2015 r. transakcji kupna 55.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, w ramach transakcji sesyjnej zwykłej, zawartej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

2) Akcje Emitenta, o których mowa powyżej, zostały przez CTI nabyte po cenie 44,00 zł za każdą akcję;

3) W wyniku ww. transakcji udział głosów CTI w Spółce uległ zwiększeniu z 54,79 % do 57,81 % (art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy);

4) Przed dokonaniem ww. transakcji CTI posiadała 550.000 akcji Spółki, stanowiących 40,00 % kapitału zakładowego, dających prawo do 1.000.000 głosów w Spółce, co stanowi 54,79 % ogółu głosów w Spółce; po ww. transakcji CTI posiada 605.000 akcji Spółki, stanowiących 44,00 % kapitału zakładowego, dających prawo do 1.055.000 głosów w Spółce, co stanowi 57,81 % ogółu głosów w Spółce;

5) W ciągu najbliższych 12 miesięcy zarówno Zawiadamiający, jak i CTI nie wykluczają bezpośredniego oraz pośredniego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

6) Brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego (poza CTI) oraz od CTI, posiadających akcje Spółki, a także osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o Ofercie.