Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Data: 17.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2015

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" albo "Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 roku Emitent otrzymał od spółki Capitale Tre Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("CTI"), zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), zgodnie z którym:

1. W dniu 11 grudnia 2015 r. spółka CTI dokonała kupna 55.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, w ramach transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. W wyniku ww. transakcji udział głosów CTI w Spółce uległ zwiększeniu z 54,79 % do 57,81 % (art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy);

3. Przed dokonaniem ww. transakcji CTI posiadała 550.000 akcji Spółki, stanowiących 40,00 % kapitału zakładowego, dających prawo do 1.000.000 głosów w Spółce, co stanowi 54,79 % ogółu głosów w Spółce;

4. Po ww. transakcji CTI posiada 605.000 akcji Spółki, stanowiących 44,00 % kapitału zakładowego, dających prawo do 1.055.000 głosów w Spółce, co stanowi 57,81 % ogółu głosów w Spółce;

5. W ciągu najbliższych 12 miesięcy CTI nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

6. Brak jest podmiotów zależnych od CTI, posiadających akcje Spółki, a także osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy.