Tytuł raportu: Zawiadomienie o nabyciu akcji przez prokurenta Spółki
Data: 17.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2015

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" albo "Spółka") informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 roku Emitent otrzymał od prokurenta Emitenta zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), zgodnie z którym:

1) Zawiadamiający w dniu 11 grudnia 2015 r. dokonał transakcji kupna 3.425 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, a w dniu 16 grudnia 2015 r. transakcji kupna 1.115 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja,

2) Akcje, o których mowa powyżej zostały nabyte przez zawiadamiającego w Warszawie w ramach transakcji sesyjnej zwykłej, zawartej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

3) Akcje Emitenta, o których mowa powyżej, zostały nabyte przez zawiadamiającego po cenie: 3.425 akcji po cenie 44,00 zł za każdą akcję, a 1.115 akcji po cenie 44,80 zł za każdą akcję;