Tytuł raportu: Zmiana stanu posiadania
Data: 19.12.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 grudnia 2014 roku Emitent powziął informację od spółki ZALEWSKI sp. z o. o., która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomiła, o dokonaniu następujących transakcji na akcjach Onico S.A.:

1. transakcja sprzedaży 100.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, dokonana na podstawie umowy cywilno-prawnej w dniu 16 grudnia 2014 roku;

2. transakcja sprzedaży 450.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, dokonana na podstawie umowy cywilno-prawnej w dniu 16 grudnia 2014 roku;

łącznie 550.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja.

Przed dokonaniem transakcji ZALEWSKI sp. z o.o. posiadała 550.000 akcji, w tym:

- 450.000 akcji imiennych Spółki reprezentujących 32,73 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 49,32 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- 100.000 akcji na okaziciela Spółki reprezentujących 7,27 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,48 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

łącznie reprezentujących 40 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 54,79 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji ZALEWSKI sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki.

ZALEWSKI sp. z o.o. poinformowała, iż nie istnieją podmioty zależne od ZALEWSKI sp. z o.o. posiadające akcje spółki Onico spółka akcyjna, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie.

ZALEWSKI sp. z o.o. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Onico S.A.