Tytuł raportu: Zmiana dwóch koncesji Onico S.A.
Data: 18.07.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 18 lipca 2017 r., Emitent otrzymał decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian dwóch koncesji: (1) koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) oraz (2) koncesji na obrót paliwami ciekłymi za granicą (OPZ).

Zmiany obu koncesji polegają na dostosowaniu treści koncesji do aktualnej definicji paliw ciekłych.

Ponadto czas obowiązywania obu koncesji został wydłużony na okres do dnia 1 stycznia 2030 r.

Posiadanie wskazanych wyżej koncesji ma istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta, ponieważ umożliwia Emitentowi prowadzenie obrotu wszystkimi rodzajami paliw ciekłych przewidzianymi prawem energetycznym.