Grupa ONICO przekroczyła 3 mld zł przychodów w 2018 roku

Raport roczny za 2018

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ONICO w 2018 roku wyniosły 3,06 mld zł, o blisko 9 procent więcej niż rok wcześniej. To drugi najlepszy wynik w historii spółki, nieznacznie niższy od rekordowych przychodów na poziomie 3,15 mld zł, osiągniętych w 2016 roku. Zysk ze sprzedaży wyniósł 19 mln zł, wobec 7,1 mln zł w 2017 roku, a zysk z działalności operacyjnej 7,4 mln zł (15,1 mln zł rok wcześniej).

Na poziomie netto Grupa zanotowała stratę w wysokości 21,2 mln zł, w porównaniu do 10,7 mln zł zysku w 2017 roku, ale jak podkreśla zarząd Spółki, w dużej mierze wynikała ona z dwóch zdarzeń jednorazowych.

Na koniec 2018 roku Grupa ONICO utrzymywała 41,2 tys. ton zapasów obowiązkowych, finansowanych kredytami walutowymi. Na koniec roku nastąpiła negatywna wycena kredytów w stosunku do wartości zapasów, wycenianych po kursach historycznych. Skutkiem tego było powstanie ujemnych, niezrealizowanych różnic kursowych w wysokości 9,5 mln zł, co musiało zostać odzwierciedlone w wynikach finansowych Spółki. Zarząd ONICO zwraca uwagę, że jest to wartość przejściowa i w momencie odsprzedaży zapasów ujemny wpływ zostanie zniwelowany.

Ponadto wykryto błędne rozpoznanie kosztu własnego sprzedaży produktów w 2017 roku, w wysokości 15,2 mln zł (która została skorygowana przez wynik lat ubiegłych w bieżącym okresie). Zarząd Spółki przeprowadził dogłębną analizę, która wykazała, że problem powstał na wskutek błędu algorytmu systemu kalkulacji mieszania biokomponentów, a trudność w jego szybkim wykryciu spowodowana była jego kroczącym efektem narastającym w długim okresie oraz niewielką skalą w stosunku do wartości sprzedanych towarów (0,7 proc.). W celu uniknięcia podobnej sytuacji zarząd wprowadził dodatkowe procedury kontrolne oraz wzmocnił dział kontrolingu finansowego.

Dodatkowo w wyniku pogarszającej się sytuacji płatniczej klientów Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość należności w wysokości 9,56 mln zł.

Bez wpływu tych zdarzeń jednorazowych, wynik netto Grupy za 2018 roku oscylowałby wokół kilkunastu mln zł zysku.

Grupa ONICO podjęła działania zmierzające do poprawy wyników. Wdrożono program redukcji kosztów i dokonano dogłębnej analizy rentowności spółek działających w Grupie. Podjęto decyzję o ograniczeniu finansowania pobocznych działalności Grupy i skupieniu się na sprzedaży paliw ciekłych.

W ocenie zarządu Spółki, pomimo błędów popełnionych w latach 2017-2018, Grupa nadal prowadzi bardzo rentowną działalność core-biznesową, która po wyeliminowaniu błędów finansowo-księgowych jest w pełni zdolna do utrzymywania zyskowności i dynamiki wzrostu z okresów poprzedzających rok 2018.