Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2019 rok, a także o zmianie terminu publikacji rocznego jednostkowego Emitenta za 2020 rok.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2020 z dnia 6 października 2020 roku i raportu bieżącego EBI nr 18/2020 z dnia 16 października 2020 roku oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd Emitenta niniejszym wskazuje, iż podjął decyzję o ponownej publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2019 rok z uwagi na fakt, iż do opublikowanego raportu rocznego za 2019 rok, zostały załączone dokumenty, które nie zawierały podpisów zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym w szczególności skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki.

Nowymi terminami publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2019 rok i raportu rocznego jednostkowego za 2020 rok będzie 24 października 2022 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.