Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2022 r. z dnia 16 maja 2022 r. niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 19 maja 2022 r. z KPW Audyt Sp. z o.o. (dalej: „KPW Audyt”) aneksu do umowy na badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2019, na podstawie którego KPW Audyt jako firma audytorska wybrana do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019 (rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ONICO oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONICO) dokona ponownego badania przedmiotowych sprawozdań oraz uzupełni wydane w dniu 15 października 2020 r. sprawozdania z badania (dalej: „Aneks”).

O dalszych decyzjach Spółka będzie informować kolejnym raportem bieżącym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka – Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna:: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.