Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2022 r. podpisał porozumienie restrukturyzacyjne (dalej „Porozumienie”) z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej: „Kredytobiorca”), Alpetrol sp. z o.o. (dalej: „Poręczyciel”) oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Emitenta (dalej „Zarządca”).

Celem Porozumienia jest kompleksowe uregulowania warunków i zasad spłaty przez Kredytobiorcę i Poręczyciela wierzytelności należnych Finansującemu z tytułu umowy kredytowej z dnia 31 października 2018 roku (z późn. zm.) , których spłata będzie następowała zgodnie z warunkami Porozumienia sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2030 roku.

Przedmiotowe Porozumienie jest rezultatem prowadzonych przez Strony negocjacji i dotyczy roszczeń objętych wygasłą w dniu 11 kwietnia 2022 roku umową o zawieszeniu dochodzenia roszczeń, tzw. umową standstill, o której była mowa w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku dot. ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy Standstill z ING Bank Śląski, Alpetrol sp. z o.o. oraz Zarządcą, raporcie ESPI nr 7/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku dot. aneksu do umowy Standstill z ING Bank Śląski, Alpetrol sp. z o.o. oraz Zarządcą, a także raporcie ESPI nr 8/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku dot. aneksu do umowy Standstill z ING Bank Śląski, Alpetrol sp. z o.o. oraz Zarządcą.

Zarząd Spółki podkreśla, iż zawarcie niniejszego Porozumienia jest kolejnym ważnym etapem w procesie restrukturyzacji Emitenta.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka – Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.